กระบวนการผลิต

บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของสินค้า พนักงานของบริษัทฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะและผ่านการทดสอบความเข้าใจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร เครื่องมือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมควบคุม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมทั้งความเข้าใจความหมายเชิงคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงานด้านระยะเวลาสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งมอบ
Production Process
 
     ©2013 designed by KTD